Lamborghini Huracán LP 610-4 t
21. Nguyễn Ai Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin vào năm nào?

a. Tháng 6 năm 1920
B. Tháng 7 năm 1920
c. Tháng 10 năm 1920

22. Nguyễn Ai Quốc dự Đại hội Tua tán thành quốc tế 3 tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp khi nào?

a. Tháng 6 năm 1920
b. Tháng 7 năm 1920
C. Tháng 12 năm 1920

25. Chủ tịch Hồ Chí Minh có tên là gì vào năm 1911?

a. Nguyễn Sinh Cung
b. Nguyển Tất Đạt
C. Nguyễn Tất Thành

26. Bối cảnh quốc tế lúc Nguyễn Sinh Cung (Hồ Chí Minh) ra đời có hai mâu thuẫn cơ bản. Trong ba mâu thuẫn dưới đây mâu thuẫn nào là không phù hợp vời thời kỳ này?

a. Mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản
b. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa đế quốc thực dân
C. Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc
27. Xã hội Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX có mâu thuẫn chủ yếu gì?

A. Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với thực dân Pháp xâm lược
b. Mâu thuẫn giữa nông dân với giai cấp phong kiến
c. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản

28. Thân phụ của Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. cụ mất vào năm nào?

a. Năm 1928
B. Năm 1929
c. Năm 1930

29. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, Cụ qua đời tại đâu?

a. Long Xuyên
b. An Giang
C. Cao Lãnh (Đồng Tháp)

30. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất năm nào?

a. Năm 1900
B. Năm 1901
c. Năm 1902

31. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà qua đời ở độ tuổi bao nhiêu?

a. Tuổi 30
b. Tuổi 32
C. Tuổi 33

32. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất ở đâu?

a. Nghệ an
b. Hà tĩnh
C. Huế

33. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Cụ qua đời ở độ tuổi bao nhiêu?

a. Tuổi 65
b. Tuổi 66
C. Tuổi 67

34. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà sinh được mấy người con?

a. Hai
b. Ba
C. Bốn

36. Nguyễn Tất Thành đã tâm sự: “Tôi muốn đi ra ngoài xem nước Pháp và các nước khác làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”. Câu nói đó vào thời gian nào?

a. 6/1909
b. 7/1910
C. 6/1911

37. Những tri thức mà Nguyễn Tất Thành có được về nền văn hoá Pháp là thời kì học ở trường
Pháp-Việt, nhất là trường Quốc học Huế. Thời kì đó anh đã từng đọc các tác phẩm của ai?

a. Vôn te
b. Rút xô
c. Mông tex kiơ
D. Tất cả các tác giả trên

38. Nguyễn Ai Quốc vào Đảng xã hội Pháp khi nào?

a. Năm 1918
B. Năm 1919
c. Năm 1920

39. Từ năm 1917, Nguyễn Ai Quốc trở lại Pháp, Người tham gia viết các báo cáo tố cáo chế độ thực dân đăng trên các tờ báo nào?

a. Báo Nhân đạo
b. Đời sống thợ thuyền
c. Dân chúng Paris
D. Tất cả các tờ báo trên

40. Nguyễn Ai Quốc tham dự Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Pháp vào năm nào?

a. Năm 1920
B. Năm 1921
c. Năm 1922